คอร์สติวเข้มจ่าอากาศ ช่างฝีมือทหาร ปี 60 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ธ.ค. 59 

หลักฐานประกอบการสมัครจ่าอากาศ

 1. ใบสมัครของโรงเรียนจ่าอากาศ ( อยู่ท้ายเล่ม )
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ท่าปกติ ครึ่งตัว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ( เขียนชื่อชื่อสกุล หลังรูปถ่าย )
 4. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ
  1. กรณีผู้สมัครจบ ม.3/ ม.6/เทียบเท่า แล้ว ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 1 ชุด หรือ
  2. กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ใช้สำเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย (ตามใบแบบ ผนวก ข) จำนวน 1 ชุด
 5. หลักฐานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)
  1. สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างที่มีการรบ จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพขณะปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ชุด
Top Page